Дворкович поддержал заморозку цен на социальный набор продуктов

Дворкович поддержал заморозку цен на социальный набор продуктов

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8679-dvorkovich-podderzhal-zamorozku-tsen-na-sotsialnyj-nabor-produktov.html