ЦБ сообщил об убытках в 30 крупнейших банках России

ЦБ сообщил об убытках в 30 крупнейших банках России

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/10311-tsb-soobshchil-ob-ubytkakh-v-30-krupnejshikh-bankakh-rossii.html