ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/9919-tsb-otozval-litsenzii-u-dvukh-bankov.html