Антон Силуанов: рубль нашел равновесие

Антон Силуанов: рубль нашел равновесие

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/9758-anton-siluanov-rubl-nashel-ravnovesie.html