Торговые сети заморозили цены на 56 потребительских товаров

Торговые сети заморозили цены на 56 потребительских товаров

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/10360-torgovye-seti-zamorozili-tseny-na-56-potrebitelskikh-tovarov.html